Havnereglement Faaborg Sejlklub

§ 1.

Klubhuse og broer ejes af Faaborg Sejlklub (FSK). Hus-, Bro - og Pladsudvalget (HBP) sørger for opretholdelse af orden.

§ 2.
Aktive, ikke passive, medlemmer af FSK kan lade sig notere på ventelisten til en broplads = ”Ret til en plads”. Bropladserne tildeles medlemmerne efter rækkefølgen på ventelisten. Hvis den øverste på ventelisten ikke kan acceptere den ledige plads ved broen indenfor 14 dage, skal nr. 2 på ventelisten tilbydes den ledige plads.

§ 3.
Kun den, der har fået tildelt en pladsret, kan benytte pladsen. Pladsen kan ikke gå i arv gennem familie eller kompagniskaber. Ægtefæller med mindst 5 års aktivt medlemskab i FSK, betragtes som 1 person, og kan disponere over pladsretten i tilfælde af skilsmisse eller dødsfald. Klubmedlemmet skal eje båden. Ved kompagniskab skal indehaver af pladsretten eje mindst 51 % af båden. Kompaniskaber skal overfor FSK-bestyrelsen fremlægge bådejer-dokumentation. Sker der ændringer i bådejer- og / eller kompaniskaber skal ændringerne forelægges FSK-bestyrelsen.

§ 4.
Pladsretten = Bropladsen kan ikke af bådejeren sælges, fremlejes eller benyttes i erhvervsmæssigt øjemed. Privat udlejning af båd er tilladt.

§ 5.
Bropladserne tildeles af HBP for 1 år ad gangen - fra 01-04. Kun 1 plads pr. bådejer. For at beholde pladsretten skal pladsen være taget i brug inden 01-06. Sælges båden, har man ret til at generhverve pladsretten indenfor den efterfølgende sæson. Bådene tildeles plads efter deres størrelse, og skal kunne ligge indenfor pælene. Bådejeren kan ikke forvente at få tildelt en større plads, hvis han/hun anskaffer en båd, der er for stor til den tildelte plads.

§ 6.
Båden skal mindst være ansvarsforsikret hele året, og indehaver af pladsretten skal være påført som ejer på forsikringspolicen. Formand for HBP kan forlange at se policen, og policenummer skal opgives ved bådoptagning.

§ 7.
Alle både ved broerne skal have 4 fortøjninger, hver med fjeder, følgende minimumskrav fra forsikringerne, samt 2 fendere uden på hver bådside. FSK-stander skal føres under venstre salingshorn i sejlsæsonen. Klubbens stander på flagmasten indikerer sejlsæsonen. Ingen klaprende fald.

§ 8.
Hvis pladsen forlades mere end 1 døgn, skal ”Gæsteskiltet” vendes til grønt, og dato for ”Ledig til” angives. Det er venligt at oplyse vor havnefoged om datoen. Klubben disponerer over pladsen, indtil båden er tilbage. Gæsteleje betales af alle undtagen faste broliggere. Lejen opkræves af klubbens havnefoged morgen eller aften, og der kan kræves gebyr af ankerliggere, autocampere el.lign., der bruger klubbens faciliteter. Slæbestedet kan frit bruges af medlemmer med aktivt medlemskab; alle andre erlægger gebyr.

§ 9.
Nye broliggere indbetaler til brofonden i FSK et engangsbeløb, som ikke tilbagebetales, hvis man fraskriver sig pladsretten; beløbsstørrelsen ekskl. moms fastsættes på generalforsamlingen.

§ 10.
Broliggere har fortrinsret til vinterplads på land, og til mast i mastehus. Uden for sejlsæsonen kan klubbens medlemmer (med aktivt medlemskab) ansøge HBP om plads ved broen. Bestyrelsen fastsætter lejen pr. døgn. Bådejeren kan ikke forvente el og vand på broen. Klubhus kan være aflåst. Bådejeren er pligtig at overholde havnereglementet, og desuden at efterse bådens fortøjninger hver uge. Bådejer er erstatningspligtig, hvis bro, pæle eller luftslanger beskadiges.

§ 11.
Bådstativet skal støtte båden mindst 4 steder, og skal være af metal. Kølen skal stå på stativets bundramme. HBP afgør, om vinterstativet er forsvarligt.

§ 12.
Bestyrelsen kan dispensere fra ovennævnte reglement. Hvis reglementet misligholdes, kan bestyrelsen fratage en bådejer dennes pladsret. Bådejeren har krav på en skriftlig advarsel, sendt anbefalet 3 måneder før fratagelsen af pladsretten.

Godkendt af bestyrelsen d. 10. maj 2007.

§3 Revideret og godkendt af bestyrelsen nov. 2013.

 

Formand Jakob Frost

Johannes Bøgebjerg Snedker