Indbydelse

Opdateret 30/7 2014

1. REGLER

Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk Sejlunions forskrifter.
Statutter for Danmarksmesterskab i Sejlsport.
Der startes ikke i middelvindstyrker under 2 m/s og over 12 m/s.
Yderligere information og detaljer vil blive givet i sejlads bestemmelserne.
De deltagende både kan forvente at skulle bære stævnereklamer.

For L23 gælder:
Følgende sejl kan måles ind og benyttes under stævnet: et storsejl, en fok, en genua og en spiler samt evt. en stormfok. Der henvises til L23 Klubbens regel for benyttelse af reservespiler.

For Express gælder:
Følgende sejl kan måles ind og benyttes under stævnet: et storsejl, en fok, en spiler, en reservespiler og en stormfok.
Det er tilladt at sejle uden søgelænder ved cockpit.
Max. vægt for hele besætningen ifølge klassereglerne. Vejning af besætningen kan forventes.
Mylar sejldug må ikke anvendes – dog er Mylar fok tilladt hvis fokken er ældre end 2005 (målt før 1. januar 2005).
Sejlknap numre i alle benyttede sejl, skal angives på en formular ved check-in, inden stævnets start for L23 onsdag kl. 19.00 og for Express inden torsdag kl. 20.00.

2. TILMELDING

Tilmelding for begge bådtyper skal ske via Faaborg Sejlklubs hjemmeside
www.faaborg-sejlklub.dk
Ved registreringen om onsdagen under DM, skal der fremvises følgende:
a) Dokumentation for at hele besætningen er medlem af en sejlklub under Dansk Sejlunion
    eller sejlklub under anden national myndighed under ISAF.
    Deltagere som ikke er medlem af en sejlklub tilbydes et halvt års medlemskab af
    Faaborg Sejlklub for 185 kr.
b) Dokumentation for betalt ansvarsforsikring på båden.
c) Låneerklæring hvis aktuelt.
d) Nummer på sejlknapper skal opgives.

Det er et krav at de deltagende både har gyldigt klassebevis og at ejer er medlem af specialklubben. Klassebevisets certifikat nummer skal opgives ved tilmeldingen.
Disse krav vil blive checket af Express og L23 Klubben respektive ved tilmelding og kræves derfor ikke dokumenteret ved check-in.
Startgebyr 900 Kr.
Betaling via bank: Reg.: 1551 Konto: 3588408752. For udenlandske overførsler: IBAN: DK8230003588408752 BIC-Code: DABADKKK
Tilmelding og indbetaling af stævnegebyr skal være Faaborg Sejlklub i hænde senest 1/8 2014. Ved eftertilmelding vil der blive opkrævet et gebyr på 200 Kr.
Ved eftertilmelding kan der ikke gives garanti for bespisning; men opfyldes hvis muligt.
Havneplads fra søndag til søndag er inkl. i startgebyr.

3. BANE

Der sejles på en "op og ned" B.B. bane med afvisermærke og en gate som bundmærker. Banen udlægges i Hansebugten. Afstand til baneområdet er ca. 4 sm. (1 times sejlads).
Stævnet afholdes som DS DM for Express og L23.
Start og bane for de enkelte bådklasser vil fremgå af stævnets sejladsbestemmelser.

4. MÅLING OG KONTROL

Onsdag kl. 16.00-18.00 vil L23 Klubben stå for kontrol af både, udstyr og sejl i henhold til klassereglerne. Sted for kontrolmåling af sejl vil fremgå af opslag.
For L23 gælder at alle sejl skal bære specialklubbens stempel før de kan benyttes ved DM.

Express Klubben vil stå for kontrol af både, udstyr og sejl i henhold til klassereglerne.

Målekontrol i henhold til DS' måleregulativ, samt kontrol af både og udstyr kan forekomme før, under og efter stævnet.

5. REGISTRERING

L23 skal være registreret i bureau inden onsdag kl. 19.00 og Express inden torsdag kl. 20.00, hvor sejlads bestemmelserne udleveres.

6. ANTAL SEJLADSER

For L23: Der planlægges gennemført 3 sejladser hver dag torsdag til lørdag i alt 9 sejladser.
For Express: Der planlægges gennemført 4 sejladser hver dag fredag og lørdag i alt 8 sejladser. Express inviteres til også at sejle torsdag som tune-up til DM.
Antal sejladser kan ændres, da man vil tilstræbe, at stævnet afvikles som godkendt DM.
Sejlads varighed planlægges til 1 - 1 ½ time.

Stævnet har DM status når 4 sejladser er afviklet og tidskravet er opfyldt i henhold til DM-statutterne. Søndag den 17. august 2014 er reservedag, den vil ikke blive anvendt, såfremt der lørdag aften er afviklet mindst 4 sejladser og tidskravet er opfyldt. Hvis reservedagen anvendes afvikles kun de sejladser som skal til, for at klasserne opnår et officielt DM.

Varselssignalet for den første sejlads hver dag er planlagt afgivet kl. 1000.

7. POINTSYSTEM

Der anvendes lavpointsystem.

4 sejladser er krævet for at udgøre et stævne.

Hvis 5 eller flere sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point.

8. BUREAU

På kontoret i klubhus.
Åbningstid onsdag og torsdag kl. 16.00 til kl. 20.00 (check-In).
Åbningstid om morgenen torsdag til lørdag kl. 08.00  til 08.30, evt. søndag, se opslag lørdag.
Åbningstid efter dagens sejlads afhænger af antallet af protester, se derfor opslag.
Stævnets officielle opslagstavle er placeret i/ved klubhuset.

9. PRÆMIER

For hver 5' tilmeldte. Herudover DS' DM-plaketter til de 3 første samt specialklubbernes vandrepræmier.
Plaketter kan kun forventes uddelt så frem stævnet er godkendt som DS-DM.

10. SØSÆTNING OG OPTAGNING:
Søsætning onsdag med mobilkran kl. 14.00 til 16.00 – Når sidste båd er søsat, tilbydes optagning for andre, så de kan gøres ren i bunden.
Søsætning af Express torsdag med mobilkran kl. 18.00 til 20.00.
Optagning lørdag med mobilkran efter sidste sejlads.
Søsætning og optagning af både er vederlagsfrit.
Ønskes anden kranhjælp henvises til havnens faste kran. Dette skal forud aftales med Sune Hinz mobil 51 21 85 81.

Mastekran kan frit benyttes.

11. HAVN OG FACILITETER:

Deltagernes både ligger vederlagsfrit i lystbådehavnen fra søndag til søndag.
Bådene forsøges samlet på anvist plads foran klubhuset.
Brug af havnen ud over denne periode, hvor sejlklubben ikke kan anvise gratis plads,
skal ske ved at benytte plads anvist af havnefogeden og afregnes med denne.

Der vil være mulighed for fri opstilling af telte og campingvogne, på anvist areal ved havnen.

Toiletter og bad: Sejlklubbens toilet og bad kan frit benyttes. Ud over dette henvises til havnens toiletter hvortil der kan købes adgangskort i opstillede automater på havnen.

12. Ansvarsfraskrivning.

Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko.
Faaborg Sejlklub påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af deltagelse - før, under eller efter stævnet.

13. Forsikring.

Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring med en minimumsdækning på ??? kr. pr. hændelse eller tilsvarende i anden valuta.

Med sejlerhilsen

Faaborg Sejlklub
Lillestrand 6, 5600 Faaborg

Stævneleder: Jakob Frost  - Telf: 20 16 66 09 - E-mail: nbv72frost@gmail.com

Stævnetelefon: 20 16 66 09
Baneleder: Thomas Jørgensen
Formand protest komitet: